Hội truyền thống Trường sơn Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2017

Năm 2017, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nghĩa, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, 100% gia đình hội viên đạt văn hóa. Đến nay,  8/8 phường, xã đã xây dựng chân quý với tổng số tiền đạt hơn 57 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, Hội tiếp tục nâng cao xây dựng tổ chức hội; kết nạp thêm hội viên mới; quán triệt tốt  nhiệm vụ giáo dục truyền thống và hoạt động nghĩa tình; tư vấn giúp đỡ hội viên giải quyết chế độ chính sách.

Nhân dịp này, Hội truyền thống Trường sơn Hồ Chí Minh thành phố đã trao giấy khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong năm 2017.