Hội viên nông dân thành phố đóng góp 1,48 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2018.

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến đất và đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa cầu, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng,… được 1,48 tỷ đồng, 6.142 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa hơn 18,61 km đường giao thông nông thôn, 10,2 km kênh mương, 32 cầu cống; hiến 6.015m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới.

       Hội viên, nông dân còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Hội đã phối hợp huy động các nguồn lực xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Kết quả đã xây dựng 37 lò đốt rác thải; 10 bể chứa thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; 52 mô hình Sạch nhà tốt ruộng.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng phường xã, thôn tổ văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham gia các hoạt động khuyến học ở khu dân cư; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, mở rộng giao lưu học hỏi, hiểu biết của hội viên nông dân. Hằng năm có trên 90% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.