Họp Ban chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020

thực hiện Đề án phong trào “ Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020, với 05 mục tiêu cơ bản: 100% đơn vị, địa phương, tổ chức Đảng trong toàn thành phố phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; 100% xã, phường, có mô hình “Dân vận khéo”, trong đó đối với 02 xã ( Nông Thượng và Dương Quang) yêu cầu phải xây dựng, duy trì có hiệu quả ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào và có ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, duy trì có hiệu quả; 100% mô hình “Dân vận khéo” được rà soát, đánh giá, tuyên truyền nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao; Phấn đấu đến năm 2020, có trên 80% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng về thủ tục hành chính và sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Kế hoạch cũng nêu các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố. 

Tiếp đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Đề án phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn. Để phong trào đạt hiệu quả cao, đòi hỏi sự tập trung sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng;  Xây dựng và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tại thành phố Bắc Kạn./.