Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 11 năm 2017

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến về chủ trương miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thông thành phố.

Ban Thường vụ thảo luận, cho ý kiến và thông qua 02 dự thảo: Quy định về quy trình, thủ tục đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động diện Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý; Quy định về khung tiêu chí, bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố. Về công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ xét kết nạp Đảng cho 27 trường hợp và chuyển Đảng chính thức cho 04 trường hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về dự kiến nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI; quyết định các nội dung họp Ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 11; cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thự hiện kết luận kiểm tra của BTV Tỉnh ủy đối với BTV Thành ủy, đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định số 02-QĐ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thành ủy Bắc Kạn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.