Họp thông báo kết quả tái giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật việc xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Sáng ngày 14/4, Ban Pháp chế HĐND thành phố họp đoàn giám sát chuyên đề thông báo kết quả tái giám sát về tình hình thực hiện quy định pháp luật việc xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Ông Lê Đăng Trưởng,  Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả tái giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn (Tài nguyên –Môi trường, Quản lý đô thị) Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố), UBND xã phường, UB.MTTQ Việt Nam thành phố qua nghe dự thảo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố thông qua, cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế và các kiến nghị sau giám sát.

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-HĐND ngày 20/2/2022 về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành tái giám sát nội dung báo cáo số 43/ BC-HĐND ngày 29/4/2022 về tình hình thực hiện quy định pháp luật việc xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đối với 11 cơ quan, đơn vị, trong đó giám sát gián tiếp thông qua báo cáo (8/8 xã phường); giám sát trực tiếp đối với phòng Quản lý đô thị thành phố, phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cho thấy: Các Phòng chuyên môn đã triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát, tham mưu cho UBND thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đô thị trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, đô thị tại các thôn, tổ dân phố; phối hợp công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm và tham mưu ban hành quyết định và sắp xếp tài liệu hồ sơ lưu trữ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản đúng quy định. UBND các xã, phường đã phối hợp các phòng chuyên môn, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố để kiểm tra, pháp hiện, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Chỉ đạo công chức chuyên môn và các thôn, tổ dân phố thực hiện công tác quản lý, đất đai, đô thị; một số UBND xã, phường đã mở sổ tiếp nhận, theo dõi các trường hợp vi phạm hành chính và thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Qua dự thảo báo cáo, các đại biểu dự cũng tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung như các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; tăng cường khả năng dự báo, phát hiện, ngăn chặn các sai phạm; có hình thức, giải pháp xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; năng lực tham mưu của cán bộ chuyên môn với cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, xây dựng; nghiên cứu, áp dụng thực hiện đúng các văn bản pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao,…

Kết luận buổi họp, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị: Văn phòng HĐND –UBND thành phố tiếp thu các ý kiến đại biểu đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo trước khi ban hành kết luận. Đối với UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và xã, phường thực hiện đúng đủ thẩm quyền, trách nhiệm giao trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; giao nhiệm vụ các cán bộ công chức, viên chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng chủ động rà soát, tổ chức thực hiện các kết luận sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố; thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp,..

Triệu Biển