Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối và chợ dân sinh trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1514 ngày 9.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối và chợ dân sinh trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

BỘ Y TẾ:Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn