KẾ HOẠCH Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn từ tháng 01 đến hết nhiệm kỳ 2016- 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn từ tháng 01 đến hết nhiệm kỳ 2016- 2021