Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 46/KH-UBND kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

Nguồn: UBND Thành phố