KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn  năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 65/KH-UBND Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn  năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn