Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025”

Xem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn