KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 209/KH-HĐNVQS Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

Nguồn: HĐNVQS thành phố