KẾ HOẠCH thực hiện Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án  

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 202/KH-TU thực hiện Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn