KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ công bố Quyết định xã Nông Thượng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 30/KH-UBND Tổ chức Lễ công bố Quyết định xã Nông Thượng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024 

Nguồn: UBND thành Phố Bắc Kạn