KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 91/KH-UBND Tuyển dụng viên chức năm 2022

Biểu-nhu-cầu-tuyển-dụng-viên-chức-2022 (T3.2023)

Nguồn: UBND thành phố