KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 61/KL-TW CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn