KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ MƯỜI BỐN, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 539/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ MƯỜI BỐN, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn