Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn

0
44

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).