Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).