Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có hơn 45 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ 18 chi bộ, đảng bộ thuộc thành phố Bắc Kạn. Trong thời gian 07 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 bài chính về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ môi trường hòa bình; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học mỗi học viên sẽ viết một bài thu hoạch theo chủ đề do Ban tổ chức lớp học đưa ra./.