Khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Bắc Kạn khóa VI

Đại hội được tiến hành trên tinh thần “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012-2018; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2012-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân thành phố Bắc Kạn  cùng với công tác tổ chức xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào và chương trình trọng tâm của Hội. Đặc biệt, là phong trào xây dựng NTM tham gia hiến đất và đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa cầu, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng,… được 1,48 tỷ đồng,  huy động 6.142 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa hơn 18,61 km đường giao thông nông thôn, 10,2 km kênh mương, 32 cầu cống; hiến 6.015m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; phát triển 474 hội viên mới; tăng thêm 04 chi hội trong tổng số 105 chi hội/ 08 xã, phường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng nhiều mô hình điểm để nhân rộng, đưa các loại cây trồng con nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, Tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho 5.664 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 38,5 tỷ đồng. Tổ chức dạy nghề cho 685 hội viên nông dân, sau đào tạo trên 70% hội viên có việc làm. Trong nhiệm kỳ có 4.690 lượt hộ đăng ký và có 2.760 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Thừa ủy quyền của Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn tặng cờ thi đua cho hội nông dân thành phố Bắc Kạn

Phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện để làm trung tâm và nồng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn và lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội nông dân thành phố (khóa V) đã đạt được.  Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân thành phố Bắc Kạn (khóa VI) tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai tốt ba nhiệm vụ trọng tâm của hội; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Trong đó chú trọng thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.Tham gia hiệu quả hơn về xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc…có biện pháp linh hoạt, chủ động để thu hút hội viên vào tổ chức Hội. Tập  huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội từ thành phố đến xã phường sau khi đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công. Chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ, liên kết, khâu nối với các tổ chức cung ứng sản phẩm nông dân địa phương làm ra cho người tiêu dùng. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.