Khai mạc kỳ hop thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 cơ bản thực hiện đạt tiến độ đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 50% NQ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61,3%NQ; thu ngân sách đạt 83,6% NQ; thành lập mới 07 hợp tác xã, bằng 350% NQ. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn; phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các công trình, dự án phát triển thành phố. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền đối với một số nhiệm vụ chưa quyết liệt; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và trật tự đô thị còn bất cập; một số vướng mắc kéo dài chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; còn xảy ra tình trạng san ủi không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, đất công, xây dựng không phép; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đối với một số công trình đã cam kết giải ngân còn chậm; nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên…

Phát biểu tại kỳ họp,  đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tinh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho rằng: các chỉ tiêu thực hiện còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt cơ bản. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế và định hướng các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó nhấn mạnh các vấn đề, các đại biểu tập trung thảo luận thực hiện tốt cụ thể hóa nghị quyết đại hội phù hợp với thực tế, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, trên cơ sở đó có giải pháp đạt cao hơn. Đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới có lộ trình, chi tiết tại xã Dương Quang để nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đề ra năm 2019.  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm môi trường lao động nông thôn. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ các phòng ban, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, đặc biệt liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai thường xuyên xử lý các hành vi vi phạm. HĐND nâng cao hơn nữa các hoạt động của HĐND, tập trung chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2019 đề ra.

Ngày mai 27/6/2019, HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ dành thời gian một buổi để tổ chức chất vấn về các vấn đề liên quan đến đến các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và biểu quyết thông qua một số nhiệm vụ quan trọng khác./.