Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phát biểu tại kỳ hop, đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư Thành ủy Bắc Kạn,Chủ tịch HĐND cho rằng: Kỳ họp này sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 và xem xét, biểu quyết các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Vì vậy, các đại biểu cần nghiêm túc tham gia đầy đủ các nội dung chương trình kỳ họp đề ra.

Tại kỳ họp, báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn nêu: Năm 2018, Cán bộ và nhân dân thành phố đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng thành phố, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Hoạt động điều hành Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả… 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.796 tỷ đồng, bằng 103,56% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 429 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ.Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đến ngày 31/11/2018 đạt 73,9%, Hết tháng 11/2018 công tác thu ngân sách đạt hơn 70,2 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán.Tổng lương thực có hạt cả năm ước đạt 4.589/4.175 tấn, đạt 110% KH.Diện tích canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ ha là 170 ha. Diện tích trồng rừng đạt 271,36ha. tiếp nhận và giải quyết 415/420 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các lĩnh vực khác như: Giáo dục, Y tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Dự thảo nội dung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 nêu: Thành phố Bắc Kạn phấn đấu Tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 56,2%, Công nghiệp – XDCB chiếm 38,0%, nông lâm nghiệp chiếm 5,8%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  đạt 2.950 tỷ đồng. Có 180 ha đạt giá trị 100 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 114 tỷ đồng. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 2,0%. Số lao động được giải quyết việc làm mới 650 lao động; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 02 trường. Tỷ lệ số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt trên 85%; Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đạt 98%; Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 98%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp theo mức độ 3 là 50%, mức độ 4 là 25%. /.