Khớp tình huống diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2016

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đã thông qua từng nội dung tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trong diễn tập phòng thủ theo 3 giai đoạn: Chuyển LLVT thành phố vào các trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ (điều chỉnh bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ; kế hoạch bảo đảm của các phòng, ban, ngành cho tác chiến phòng thủ); Thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ.

Đối với từng vấn đề huấn luyện có giả định ngày, giờ, dự kiến hành động trong tác chiến phòng thủ như: thông báo tình hình địch, ta; tình hình an ninh, trật tự; xử trí tình huống; hướng dẫn hoạt động công tác Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng.

Việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực nhằm thống nhất nội dung, thời gian phát tình huống chỉ đạo diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, làm cơ sở để chuẩn bị nội dung chỉ đạo, đạo diễn các cơ quan, ban, ngành của thành phố Bắc Kạn làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao./.