Thành phố Bắc Kạn khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính khóa 33 niên khóa 2016-2017

Lớp học có 70 đồng chí học viên  đến từ 27 chi Đảng bộ trực thuộc thành phố. Trong thời gian học các học viên được tiếp thu  Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, CNXH và con đường đi lên CNXH; Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với CNXH, về đại đoàn kết dân tộc, về nhà nước của dân, do dân và vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Ngoài ra, chương trình học sẽ giúp người học có thêm điều kiện tiếp cận thực tế, rút kinh nghiệm cho bản thân, vận dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn công tác thông qua việc nghiên cứu thực tế tại địa phương.

Qua học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận Chính trị – Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố, góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị – quản lý nhà nước. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  yêu cầu các đồng chí học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện. Sắp xếp thời gian, khắc phục khó khăn để có thể vừa hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập cũng như hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị giao phó./.