Kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 tại Thị xã Bắc Kạn

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Thị Thục – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐTĐKT thị xã; đồng chí Lê Kim Cương, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ, Phó Chủ tịch HĐTĐKT thị xã; đồng chí Ngọc Văn Biên, Trưởng phòng Nội vụ cơ quan Thường trực Thi đua – Khen thưởng cùng cán bộ làm công tác TĐKT của thị xã. 

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2014, đồng chí Nông Thanh Trần đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã. Thị ủy, UBND thị xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương. UBND thị xã đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng. Phát động phong trào thi đua sâu, rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua ở địa phương như: phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay xây dựng Thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh” vào năm 2015.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nông Thanh Trần – Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị UBND thị xã tiếp tục bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở địa phương, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp vào năm 2015.