Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Sông Cầu

Sáng 01/11, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Ánh Xuân-Trưởng Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Sông Cầu.

         Đoàn kiểm tra CCHC thành phố làm việc tại Bộ phận một cửa phường Sông Cầu

Theo báo cáo của phường Sông Cầu: Năm 2022, UBND phường đề ra 07 nhiệm vụ chính, 20 mục tiêu, 25 nhiệm vụ cụ thể. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành được 80% kế hoạch. Công tác thi hành pháp luật; rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; niêm yết, công khai đầy đủ TTHC tại cơ quan; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức gắn với vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kế hoạch chi tiêu nội bộ, chống lãng phí…

UBND phường đã tiến hành tổ chức tuyên truyền về công tác CHHC, trong đó, tập trung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích tới toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường qua nhiều hình thức như: Giao ban cơ quan, tổ dân phố, trang thông tin điện tử phường (được 01 bài), fanpage Facebook (được 04 bài) và Zalo (được 02 bài) của UBND phường, lồng ghép vào các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (năm 2022 đang tiến hành tuyên truyền được 05 buổi, tại 05 tổ dân phố với 196 lượt người; tiến hành phát hơn 700 tờ rơi do UBND tỉnh cấp. Các nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đều được UBND phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ đảm bảo thời gian, chất lượng. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 110 thủ tục. Các TTHC được niêm yết, công khai bằng giấy và mã QR Code tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thường xuyên rà soát, bổ sung khi có thay đổi.

Bộ phận một cửa phường Sông Cầu được UBND thành phố Bắc Kạn đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đổi mới, đáp ứng theo quy định. Việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ: Các công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC đều thực hiện quét các thành phần kèm theo hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận từ 01/01/2022 đến 21/10/2022: 788, trong đó: Trực tuyến: 48, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 740. hồ sơ đã giải quyết: 786 (hồ sơ giải quyết trước hạn: 712; hồ sơ giải quyết đúng hạn: 64); hồ sơ đang giải quyết: 02; Trả/rút hồ sơ: 10. Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông được UBND phường sử dụng vào việc giải quyết TTHC hiệu quả, giúp nâng cao sự hài lòng của người dân. Về tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 07/38 = 18,42%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chiếm 48/788 = 6,09%. Việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI): Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 40 hồ sơ, phát sinh trên 02 thủ tục hành chính đã cung cấp dịch bưu chính công ích.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị: Trong thời gian tới, UBND phường Sông Cầu cần tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác CCHC trên địa bàn như khi thực hiện quy trình giải quyết TTHC cần đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ lên trên hệ thống phần mềm một cửa; phân công công chức theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao; quan tâm hơn nữa công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC; cần nghiên cứu giải pháp tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ DVC trực tuyến. Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường. Cần thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Đề nghị phường triển khai thực hiện TTHC “không chờ”. Cần chú ý thời hạn của các báo cáo CCHC định kỳ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật các TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình và một phần theo Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh; Đề nghị đơn vị thành lập tổ công nghệ số cần lựa chọn những người có kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ việc sử dụng DVC./.

Hoàng Thạc