Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; kết quả thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế – xã hội trình kỳ họp thứ ba; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của phường; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba…

Ông Nông Văn Hạng – Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2016

 

Các đại biểu dự kỳ họp 

Năm 2016 tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn phường tiếp tục có bước phát triển ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 101,4 % kế hoạch; có 8,5 ha diện tích đất canh tác đạt giá trị trên 100 triệu đồng/ha; tổng đàn gia xúc, gia cầm đạt 119 %. Thu ngân sách địa phương đạt 1.380 triệu đồng, bằng 100 % KH; xác nhận 13 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; 19 hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ; cấp phép xây dựng 19 trường hợp; Tổ chức 45 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn. Các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh  xã hội, an ninh, quốc phòng được ổn định giữ vững. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả cao 93,74% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể chỉ còn 1,12%.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh doanh buôn bán nhằm giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội phường năm 2017; dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2017; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2017./.