Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Nông Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Báo cáo năm 2016 của xã Nông Thượng nêu rõ: Trong năm qua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của xã được triển khai thực hiện có hiệu quả và cơ bản đạt được chỉ tiêu đề ra. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: 815,95/756 tấn, bằng107% KH. Cây rau, đậu các loại: Diện tích trồng được 29/29 ha, bằng 100% KH. Chỉ tiêu giao trồng rừng năm 2016 là 50 ha, thực hiện 71/50 ha, bằng 142% KH. Thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định. Có 35/30 lượt hộ sản xuất kinh doanh, tăng 12 hộ so với cùng kỳ năm 2015. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/11/2016 đạt 121,17% dự toán giao. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí. Các phong trào văn hóa – thông tin, thể thao duy trì hoạt động có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện tốt. Kết quả qua bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016 có 12/15 thôn đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”, số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 788/844, đạt 93,4%; trong đó có 75,3% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học , khuyến tài, học sinh vượt khó học tốt. Các lĩnh vực y tế – dân số, an sinh xã hội duy trì hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác quốc phòng- quân sự địa phương được củng cố, tăng cường, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng – quân sự địa phương năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu: Diện tích cây lương thực có hạt: 155 ha; Chăn nuôi: 39.568 con; trồng rừng mới: 50 ha; Phấn đấu thu ngân sách: 4.164 triệu đồng; Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%; tỷ lệ che phủ rừng: 70%. Về văn hóa xã hội: Số gia đình văn hóa trên 85%, thôn văn hóa: 13/15 thôn đạt…

Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Nông Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết trọng tâm như: Về nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ, dự kiến chương trình giám sát, ban hành Quy chế hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2017./.