Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Xuất Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp này, HĐND phường Xuất Hóa tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo năm 2016 của phường Xuất Hóa nêu: Phường đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, xây dựng kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 995,8 tấn, bằng 112% kế hoạch. Đến hết tháng 11/2016, công tác thu ngân sách phường đạt 206,34%. Chi ngân sách đúng luật ngân sách quy định. Hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 02 nhà văn hóa tổ Bản Đồn 2 và Lủng Hoàn. Các lĩnh vực khác như: Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được duy trì hiệu quả, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Số hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” phường Xuất hóa đạt 92%.  Có 8/10 khu dân cư đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”. Năm 2016, giảm 11hộ nghèo, hiện tại phường chỉ còn 51 hộ nghèo (chiếm 6,38%) và 14 hộ cận nghèo (chiếm 1,8%).

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phường đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp phát triển- kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng năm 2017.Trong đó phấn đấu cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp chiếm 60%, Thương mại, dịch vụ chiếm 30%, Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chiếm 10%. Tổng sản lương thực đạt 880 tấn. Thu ngân sách đạt 543 triệu đồng.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu/ người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80% trở lên. Tổ dân phố đạt tiêu chí “ Khu dân cư văn hóa” đạt trên 50%. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện tốt bộ phận “một cửa”, cải cách hành chính hiệu quả.

Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua các tờ trình Nghị quyết trọng tâm như Nghị quyết về nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát, ban hành Quy chế hoạt động, Hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2017./.