Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức học tập Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thông qua học tập nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03- KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 27 của Thủ tường Chính phủ, Chỉ thị số 87 – CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, kế hoạch số 2002 – KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Bộ tư lệnh Quân khu 1; Kế hoạch số 39 – KH/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc của Đảng ủy quân sự thành phố trong tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ LLVT thành phố Bắc Kạn, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.