Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa khóa XX

Sáng 30/12, Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa tổ chức Kỳ họp thứ 5, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu HĐND phường Xuất Hóa khóa XX, biểu quyết miễn nhiệm 01 đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe nội dung các báo cáo gồm: 05 báo cáo tóm tắt của UBND phường, 04 báo cáo của Thường trực HĐND, 02 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội, 04 báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; 03 báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND phường, 01 Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND phường.

Kỳ họp này tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ  năm 2023. Báo cáo nêu: Trong năm 2022, phường Xuất Hóa đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng. Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định. Diện tích gieo cấy cây lương thực có hạt là 171/170ha,  sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 890,6/854 tấn, bằng 104,24%; diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha thực hiện được 35/48ha; Trồng rừng phân tán đạt 39,92/37ha; có 01 hợp tác xã tham gia đăng ký chứng nhận lại 04 sản phẩm OCOP; tổng thu ngân sách nhà nước đạt  932.248.987đ/910.000.000đ, bằng 102,44%KH; các hoạt động văn hoá xã hội được duy trì có hiệu quả. Hoạt động chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể được duy trì thường xuyên. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị TTATXH được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu nhưng nguồn thu không bền vững; tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến còn thấp, công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa được thường xuyên,..

Năm 2023, phường Xuất Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quán lý và khai thác tốt nguồn thu ngân sách, khuyến khích thu hút đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng các ngành chế biến nông lâm sản sau thu hoạch; sản xuất vật liệu, gia công, cơ khí; tiếp tục thực hiện tốt đề án xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường; thực hiện tốt các giải pháp giải tỏa vi phạm trật tự đô thị; quan tâm xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021 -2030; thực hiện tốt các chương trình giải quyết việc làm; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, tổ chức huấn luyện các lực lượng hiệu quả; thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy,…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2023; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023; Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. /.

 Triệu Biển