Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V

Năm 2013, tình hình phát triển KT-XH của thị xã Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.295 tỷ đồng, đạt 107%. Giá trị sản xuất công nghiệp dạt trên 110 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 4.785 tấn đạt 110% Kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm nghiệp và tăng ở khu vực công nghiệp dịch vụ. Thu ngân sách cả năm ước thực hiện 69 tỷ 180 triệu đồng, đạt 106,7% dự toán tỉnh giao, đạt 106,4% dự toán của HĐND thị xã. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, có chất lượng. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã đảm bảo linh hoạt, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Ngọc Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đạt được trong năm 2013 trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2014 thị xã Bắc Kạn cần tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương cụ thể: xây dựng ngành công nghiệp cần tập trung vào nhiệm vụ cụ thể…giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy hoạch chi tiết cho 02 xã Xuất Hóa và Huyền Tụng trở thành phường.Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung mọi nguồn lực cho thị xã hoàn thành việc thực hiện đề án nâng cấp thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015.

Tại kỳ họp các đại biểu nghe các báo cáo của UBND thị xã về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2014; đề ra nhiệm vụ chủ yếu và chương trình hoạt động giám sát của HĐND; công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2014; xem xét việc trả lời ý kiến cử tri, kết quả giải quyết của UBND và các cơ quan liên quan đối với kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND thị xã; xem xét kiện toàn công tác tổ chức – cán bộ. Dự kiến có 17 báo cáo và 7 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã thảo luận, xem xét và quyết định./.