Kỳ họp thứ 8 HĐND Phường Sông Cầu khóa VI

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm, thu chi ngân sách địa phương năm 2019; thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 7 tháng cuối năm 2019. Công tác phong, chống tham nhũng, Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phong chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Trong 5 tháng đầu năm, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn Phường ổn định và có xu hướng phát triển; Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng đạt trên 1 tỷ 100 triệu đồng, bằng 37,5% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Sông Cầu vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công trình; cơi nới xây dựng trái phép. tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp có chiều hướng ra tăng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép. Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải. Tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao; trật tự long đường vỉa hè; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng./.