Lãnh đạo Thành phố Bắc Kạn dự bàn giao nhà văn hóa và ngày hội đại đoàn kết tại tổ Bản Đồn II