Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn triển khai công tác kiểm tra tại cơ sở

Chủ trì chương trình kiểm tra đồng chí trung tá: Phạm Văn Bẩy – Chỉ huy phó – Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai nội dung chương trình làm việc đối với các đơn vị. Tham gia chương trình kiểm tra đại diện các phòng ban ngành đoàn thể thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của các ngành đoàn thể của hai đơn vị, đồng thời huớng dẫn cơ sở xây dựng văn kiện, kế hoạch, tình huống diễn tập đúng theo hướng dẫn của ngành, tổ chức theo tinh thần và văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của hai đơn vị, cơ bản đã được tiến hành theo đúng kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Ban CHQS địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng ý định diễn tập đảm bảo thời gian theo quy định, đạt chất lượng tốt, tích cực, chủ động tiến hành xây dựng hệ thống các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập.

Đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở phát biểu tại buổi làm việc

Phát biều tại buổi kiểm tra Ban chỉ đạo diễn tập hai đơn vị đề nghị cơ quan chuyên môn Ban Chỉ huy Quân sự, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ địa phương hoàn thiện các văn kiện diễn tập và cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo hướng dẫn cụ thể thực hiện diễn tập. Đặc biệt cơ quan chuyên môn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt các nội dung thực hành phòng thủ, diễn tập thực binh bắn chiến đấu; thực binh xử trí các tình huống và diễn tập thực binh di chuyển để cuộc diễn tập diễn ra thành công.

 

 

Đoàn  kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện của cơ sở

Kết luận chương trình kiểm tra trung tá Phạm Văn Bẩy đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể cần chủ động bám sát nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế của từng ngành, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng, triển khai nội dung diễn tập phù hợp với tình hình địa phương. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương hai đơn vị xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của từng bộ phận. Đề nghị hai đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ diễn tập theo đúng kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác luyện tập thực binh, huấn luyện nhuần nhuyễn khớp kịch bản giữa các bộ phận, vị trí, các lực lượng tham gia diễn tập; xây dựng các phương án sắp xếp địa điểm diễn tập; động viên cán bộ, nhân dân, các lực lượng tham gia diễn tập đầy đủ; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn, bí mật, thực hiện diễn tập theo đúng khung lịch của Ban chỉ đạo thành phố đề ra, đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2016 thành công tốt đẹp./.