Lịch sử 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Nhận thức rõ vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 14/10/1930 Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản ViệtNamthông qua Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân ViệtNamngày nay). Nghị quyết đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Về danh nghĩa Hội Nông dân Việt Nam chưa được thành lập nhưng các tổ chức Nông hội vẫn hoạt động dưới hình thức Nông hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II, tháng 3 năm 1931 nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh việc tổ chức Nông hội làng, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, vận động nông dân cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đấu tranh chống sưu thuế, địa tô, thấp nghiệp, khủng bố trắng… Thực hiện chủ trương của Đảng, các tổ chức Nông hội được củng cố dưới nhiều hình thức như: Hội cấy, hội hiếu hỷ, phường đi săn, nhóm học quốc ngữ… trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của nông dân. Thực hiện cuộc vận động cách mạng giải phóng của dân tộc, từ năm 1941, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nông dân các dân tộc, từ miền xuôi đến miền ngược nô nức tham gia vào các đoàn thể của Việt Minh. Trong đó, Hội Nông dân Cứu quốc là lực lượng to lớn, chiếm đại đa số trong các tổ chức Cứu quốc ở nông thôn, tạo nên một lực lượng chính trị rộng lớn, cùng với công nhân trở thành xương sống của Mặt trận.

 Năm 1941-1942, dưới sự lãnh đạo của Nông hội, nông dân đã đấu tranh chống thu thóc, chống nhổ lúa trồng đay, chống nhổ ngô trồng thầu dầu… Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), phong trào kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, đã lôi cuốn hàng triệu nông dân dứng lên đấu tranh trực diện với kẻ thù. Qua phong trào đấu tranh, các tổ chức Cứu quốc của nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ, bước vào cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 thành công.

Sau cách mạng tháng 8/1945, trong điều kiện chiến tranh ngày càng lan rộng với quy mô, mức độ gay go, ác liệt, nhiệm vụ kháng chiến đòi hỏi phải động viên toàn thể nông dân tham gia trên tất cả các mặt trận, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, nông dân cả nước đã hăng hái tham gia phong trào thi đua ái quốc, sản xuất lập công, đề cao chiến sỹ do Đảng và Chính phủ phát động.

Hội Nông dân các vùng tạm chiến đã tiến hành nhiều hình thức đấu tranh như bám rộng đất, làng xóm để sản xuất, lên án hành động bắn phá, đốt hoa màu, tranh thủ sản xuất, thu hoạch và cất giấu lương thực, thực phẩm vùng địch hậu trong cả nước để đảm bảo nhu cầu đời sống của nhân dân và đóng góp cho Nhà nước, phục vụ sự nghiệp kháng chiến. Phong trào cách mạng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ năm 1954 đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Hòa bình lập lại ở Đông Dương, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 21/4/1961, Hội Nông dân giải phóng miền Nam ViệtNamchính thức được thành lập và là thành viên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ViệtNam. Sự ra đời của Hội là mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của tổ chức Hội Nông dân, mà trên thực tế hàng ngàn cơ sở Nông hội Cứu quốc ở các khu, tỉnh, huyện và xã được phục hồi sau đồng khởi.

Phong trào nông dân miền Nam đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thế trận chiến tranh du kích, đánh địch, bảo vệ vùng giải phóng, vùng căn cứ và là lực lượng chủ yếu trên mặt trận sản xuất, bảo đảm đời sống và cung cấp hậu cần cho bộ đội. Đồng thời, phong trào nông dân đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miềnNamthống nhất đất nước.

Ngày 27/9/1979, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 78-CT/TƯ về việc tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể ViệtNam. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động cả nước, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là: Hội Liên hiệp Nông dân tập thể ViệtNam. Chỉ thị của Ban Bí thư khẳng định Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng rãi của nông dân lao động trong cả nước, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết nông dân để giáo dục, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội kết nạp tất cả nông dân hăng hái phấn đấu vào con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa, theo nguyên tắc tự nguyện.

Hội Liên hiệp Nông dân tập thể ViệtNamđược thành lập có ý nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp nông dân cả nước có tổ chức thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 42-QĐ/TƯ về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam.

Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Ngày 20/5/1991, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 69 về việc kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/1991). Lần đầu tiên Hội Nông dân ViệtNamtổ chức mít tinh kỷ niệm trọng thể 61 năm ngày thành lập Hội tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

86 năm đồng hành cùng đất nước, với truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước nồng nàn, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, tuyệt đối trung thành với Đảng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân ViệtNamđược tôi luyện, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Với nhiều tên gọi khác nhau từ Nông hội đỏ đến Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, dù ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Hội Nông dân cũng luôn là tổ chức đại diện thể hiện vai trò, trung tâm, nòng cốt tập hợp giai cấp nông dân, tổ chức các phong trào nông dân, góp phần làm nên những thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Với đặc điểm là địa bàn vùng núi, điều kiện sản xuất và đời sống của hội viên nông dân các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Song, thông qua công tác Hội và phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ hội viên nông dân trong toàn Thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống và từng bước làm giàu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn nông thôn. Các cấp Hội Nông dân trong Thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội nhằm tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng hội viên nông dân và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp được quan tâm, chú trọng.

  

Đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư thường trực Thành ủy trao giải nhất cho thí sinh Lê Văn Lượng – Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai

Phong trào nông dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh ngày càng phát triển sâu rộng. Nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội phát động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân. Thông qua các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước, Hội đã phối hợp với ngành chức năng chuyển giao KHKT; tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp cho hội viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vốn, vật tư kỹ thuật, thiết bị máy móc; tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến; vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, từng bước làm chuyển biến nhận thức của hội viên trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, số hộ nông dân sản xuất giỏi trong Thành phố ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm dần, đời sống của hội viên nông dân không ngừng được cải thiện.

 

Đ/c Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao giải nhất cho đội bóng chuyền hơi phường Đức Xuân 

 Ôn lại truyền thống 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân ViệtNam, chúng ta càng thấy tự hào với truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân ViệtNamqua các thời kỳ lịch sử, các giai đoạn cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời, thấy rõ hơn trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của giai cấp nông dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Giữ vững truyền thống của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong 86 năm qua.

Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới với vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong Thành phố cần chủ động, tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là các chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn lần thứ VI đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp tích cực, giúp hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, xứng đáng với vị trí là cầu nối giữa Đảng với nông dân./.