Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08/03 các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng được trang bị những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng, gồm: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, những đường lối, chủ trương của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Đồng thời, nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công.