Luyện tập thử diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2016

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố đã thông qua từng nội dung tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trong diễn tập phòng thủ theo 2 giai đoạn: cụ thể như giai đoạn 1 Chuyển LLVT thành phố vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng; giai đoạn 2 Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ .

Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Kạn đề nghị, các đồng chí tham gia diễn tập tập trung chỉ đạo, điều hành, nắm vững nguyên tắc lý luận, vận dụng phù hợp, sát với điều kiện thực tế. Đồng thời bám sát nội dung chương trình, diễn tập vận hành đúng cơ chế, đúng nguyên tắc. Tiếp tục củng cố, thống nhất hệ thống văn kiện, các kế hoạch công tác trong tác chiến phòng thủ, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, rút kinh nghiệm chỉ đạo cuộc diễn tập tới đây đạt kết quả tốt hơn.

Thông qua cuộc diễn tập này sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan Quân sự, Công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược nếu xảy ra với quy mô lớn./.