Thành phố Bắc Kạn hơn 100 đảng viên nhận huy hiệu Đảng