Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát tại xã Dương Quang

Sáng 31/5, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn có cuộc giám sát tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định số 12 ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín.

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay người có uy tín tại các thôn trên địa bàn xã Dương Quang chủ yếu là các trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có tín nhiệm cao tại cộng đồng được nhân dân tại thôn thống nhất, đề cử, bầu làm người có uy tín. Trong giai đoạn 2021-2023, công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã được quan tâm thực hiện đầy đủ. Việc tổ chức bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định. Việc tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi danh sách và bình chọn, xét công nhận, bổ sung người có uy tín được tiến hành một năm 01 lần. Chính sách chế độ dành cho người có uy tín như tặng quà tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau đã được thực hiện theo đúng quy định. MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ thành phố Bắc Kạn cùng địa phương tiếp tục quan tâm động viên người có uy tín phát huy vai trò, úy tín của mình trong vận động nhân dân đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào tại địa phương. Giống nhiều cơ sở cấp xã khác trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ người có uy tín là nữ tại xã Dương Quang rất thấp, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt vấn đề này để đảm bảo cân bằng, hài hòa khi triển khai các hoạt động, phong trào tại địa phương…

Minh Cường