NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ BẢY, KHÓA VII về nhiệm vụ năm 2022

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ BẢY, KHÓA VII về nhiệm vụ năm 2022

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn