Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ mười một (khóa VI) về nhiệm vụ năm 2018

Xem văn bản tại đây: Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018.pdf