Nghị quyết số 104/ NQ – HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Bắc Kạn năm 2017

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số 104.signed.pdf