NGHỊ QUYẾT SỐ 274/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây:Nghi quyết số 274 /NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023  

274. Biểu kèm theo NQ dự kiến phân bổ NSNN 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn