NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 3 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 172/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 3 )

Nguồn: HĐND thành phố