NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 108/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn