NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 ( lần 2 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 106/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 ( lần 2 )

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn