Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn