Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn