Phấn đấu có ít nhất 03 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thành phố Bắc Kạn đã chú trọng tuyên truyền và đồng hành cùng các chủ thể trong việc phát triển các sản phẩm, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững.

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra sản phẩm OCOP 3 sao

trở lên tại thành phố

Năm 2023, thành phố phấn đấu có ít nhất 03 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên, phát triển ít nhất 01 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình. Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng ít nhất 02 điểm bán sản phẩm OCOP. Sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất ít nhất 03 sản phẩm. Chủ thể tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP ít nhất 02 chủ thể. Sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu 04 sản phẩm. Duy trì sản xuất sản phẩm OCOP theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến từ 12 sản phẩm trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời hỗ trợ phát triển sản phẩm./.

Đặng Tuyết