Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu TVKS, lập Báo cáo KTKT Công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BẮC KẠN

 
   

 


Số: 1242/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bắc Kạn, ngày 10  tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu TVKS, lập Báo cáo KTKT

Công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của NĐ số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư­ xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND thị xã Bắc Kạn về việc đầu tư xây dựng công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn;

Xét đề nghị tại Báo cáo số: 133/BC-TCKH ngày 03/7/2012 của Phòng Tài chính – KH thị xã Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn.

2. Giá trị gói thầu (tạm tính): 80.000.000 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo Khoản 1, Điều 40; Quy trình chỉ định thầu theo Khoản 2, Điều 41 Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2012.

6. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ %.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

– Thương thảo ký kết hợp đồng: Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét chỉ định thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã đư­ợc phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Tài chính-KH, Trư­­ởng Ban QLDA ĐT&XD thị xã và Thủ tr­ưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Nh­ư điều 3;

– CT, PCT UBND thị xã;

– Phòng GD KBNN Bắc Kạn;

– L­­ưu: VT + HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến